Algemene voorwaarden Zwemschool de Waterspin

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemschool de Waterspin en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders/verzorgers van een kind, nader aan te duiden als u, gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool de Waterspin uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

Artikel 2 Activiteiten

1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt aangegeven door zwemschool De Waterspin.
2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 3 Inschrijven

1. Er dient voor alle doelgroepen te worden ingeschreven.
2. Er zijn kosten verbonden aan het inschrijven
3. Er is ingeschreven op het moment dat u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

Artikel 4 Lesrooster

1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeldt op de website www.zwemschooldewaterspin.nl.
2. Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen worden er geen lessen gegeven. Vakanties worden de lessen vervroegd naar de ochtend. In verband met onderhoudwerkzaamheden kan ervoor gekozen worden enkele dagen te sluiten zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Indien mogelijk zullen we dit zoveel mogelijk in een vakantieperiode plannen indien er meerdere dagen nodig zijn. De betreffende data staan vermeld op de website/ wordt gecommuniceerd via zwemscore omgeving www.zwemschooldewaterspin.nl.

Artikel 5 Ziekte of afwezigheid

1. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.

2. De les kunt u maximaal 2 uren voorafgaand van de les zelf afmelden via zwemscore omgeving. U krijgt voor de afgemelde les een les tegoed, mits u deze zelf minimaal 2 uren voorafgaand aan de les afmeld in u zwemscore omgeving.

3. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door langdurig ziekte, dient u een e-mail te sturen met uitleg. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden.                                                                                                       

Artikel 6 Inhaaltegoed

1. Inhaaltegoed kunt u vinden in u eigen zwemscore omgeving.

2. Inhaaltegoeden dient u zelf een inhaalles in te plannen zoals in zwemscore aangegeven.

3. Afgemelde lessen worden door zwemschool de waterspin / zwemscore bijgehouden en kunt u zelf een inhaalles inplannen. Bij het behalen van het diploma komen de dan nog openstaande gemiste lessen/ tegoeden te vervallen.

4. Geldigheidsduur inhaaltegoed: Inhaaltegoed blijft geldig tot gewenste diploma is behaald.

5. Inhaaltegoed is nimmer overdraagbaar aan derden.

6. Inhaaltegoed is nimmer verrekenbaar en vind er geen restitutie plaats.

Artikel 7 Zwemlocaties

1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembad.
2. Het afzwemmen en proefzwemmen vindt plaats in ons eigen zwembad.

Artikel 8 Aanwezigheid ouder / verzorger bij het zwembad

1. De aanwezigheid van ouders is uitsluitend toegestaan in het geval dat dit vanwege dringende medische redenen nodig is of in het geval dat ouders ten behoeve van het welzijn van het kind door een zweminstructeur/-ice uitgenodigd worden.
2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 9 Afzwemmen en proefzwemmen

1. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats, tijdens de reguliere les. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

Artikel 10 Betaling

1. Betalingen verlopen bij voorkeur middels een factuur; Deze verstuurd Zwemschool de Waterspin middels een mail, u dient de factuur voorafgaand van zwemlesmaand te voldoen.
2. Het lesgeld dient eens per maand vooraf te worden voldaan. Of door u overgeboekt c.q. contant betaald in de eerste week van de maand.

3. Betaalt u niet tijdig, dan ontvangt u een eerste betalingsherinnering. Het verschuldigde bedrag moet binnen 5 dagen na dagtekening van de herinnering zijn voldaan. Indien er een tweede herinnering moet worden verstuurd zijn wij genoodzaakt €10,00 incasso kosten in rekening te brengen.

4. Bij uitblijvende betaling,  na 2e herinnering, zal Zwemschool de Waterspin de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom en kosten van de tweedeherinnering, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemschool de Waterspin geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Tevens zullen de zwemlessen gestaakt worden tot alle factuur / facturen zijn voldaan.

5. De tarieven voor alle activiteiten worden jaarlijks herzien of indien noodzakelijk onvoorziene omstandigheden een maand van te voren aangegeven per mail.

Artikel 11 Opzegging

1. Bij tussentijdse opzegging van inschrijving, b.v. bij verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient u één maand van tevoren schriftelijk of via email aan ons kenbaar te maken. De niet genoten lessen worden niet vergoed en komen te vervallen indien hier geen gebruik van is gemaakt, er vind geen restitutie plaats.

2. Indien u per direct wenst te stoppen, blijft inhaaltegoed en maand geldig. De overeengekomen les dag en tijd komt te vervallen.

Artikel 12 Uitsluiting

1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;
indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmerd;
indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Zwemschool de Waterspin zijn bijgeschreven.

Artikel 13 Veiligheid

1. Zwemschool de Waterspin spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg en oog voor veiligheid voor te bereiden en uit te voeren.
2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico's dienen bij inschrijving te worden vermeld. Zodoende kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven hiermee rekening houden. Zwemschool de Waterspin is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico's.
3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.zwemschooldewaterspin.nl

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan Zwemschool de Waterspin daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool de Waterspin, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemschool de Waterspin verzekerde bedrag.
3. Iedere aansprakelijkheid van Zwemschool de Waterspin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool de Waterspin meldt.

Artikel 15 Restitutie gelden

1. Bij het afzwemmen vóór het einde van de maandelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.
2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
3. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie, vindt er voor de maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

Artikel 16 Privacybescherming

1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool de Waterspin alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Artikel 17 Geschillen

1. Alle geschillen tussen Zwemschool de Waterspin en u worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Zwemschool de Waterspin en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is.

Artikel 18 Slotbepalingen

1. Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.